Master Classes | Chesed L'Avraham- Chapter 20

kabbalah Sep 10, 2019
 

Ma’ayan 1// Nahar 20

Man’s soul is made of 3 parts:

  1. Malchut- Nefesh
  2. Tiferet- Ruach
  3. Binah/ Chochma (until Keter)- Neshamah

A personal gradually merits these levels, ascending to the next level.

However Nefesh always stays. As it says “Israel is the soul of creation” and therefor always has the revelation of Nefesh “even within within their sins i will not forsake them”.

Ma’ayan 1// Nahar 21

Man is not in his place in the order of creation. The soul should have been from under the Throne of Glory, however it is placed in a lowly body.

This descent is the cause for the lack of revelation, just as S”M (evil angel) was a holy angel who descended down. Talmud says “better for a person not to be born”.

This novelty of the highest part of creation, placed in the lowest is the what the Tabernacle expressed. The Temple had the highest of G-d’s revelation descend down into this world.

Similar to the soul’s descent, the Temple is meant to be the merging of Heaven and earth bringing about the ultimate Tikkun (fixing). This fixing is done through Torah study, prayer and charity.           

מעין א - נהר כ

נהר כ - להכריח כי השכינה בתחתונים:

ונאמר כי לאדם יש ג' חלקים, הא' הוא הנפש מצד המלכות, והב' הוא רוח מצד הת"ת, והג' הוא הנשמה מצד הבינה וחכמה ועולה עד הכתר, ואין האדם זוכה מיד לשלשתן אלא אם זכה נותנים לו נפש, זכה יותר נותנים לו רוח, זכה עוד יותר נותנים לו נשמה. אמנם נפש דבוקה עמו הן אם יחטא הן אם לא יחטא, ולכן ישראל שהם כללות המציאות בערך זה נפש הכוללת לכל ישראל היא המלכות עצמה, ולכן אינה חסרה מהם לעולם וזש"ה זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל לו. וזהו נחמתן של ישראל בגלות בזאת ודאי, ולכן הם מצפים לישועה, ואף שהם חוטאים מ"מ היא גולה עמהם, וזש"ה בן כסיל תוגת אמו ודאי שהיא נפרדת מלמעלה וע"י זה היא גולה, ואמנם ענין של מדה זו תלוייה אם מאירה או חשיכה כענין הנפש עם הגוף ממש, אם זוכה הנפש במעשים טובים ובעסק התורה היא מאירה כך המדה הזו היא מאירה במעשים טובים שלנו, ואנחנו ישראל כגוף אליה שלא יפרד הגוף מן הנפש, אמנם אם זוכה אדם יותר זוכה למשוך אליו הרוח, כך כל ישראל אם זוכים יותר מושכים אליהם סוד הת"ת והיינו בן חכם ישמח אב, זכה יותר זוכה אל הנשמה כך ישראל אם זוכים יותר מושכים אליהם סוד ג' ראשונות דהיינו הנשמה מהבינה ולמעלה וג' קשרים אלו הם גם כן סוד אריך אנפין והזעיר ונוקביה וזמש"ל:

 

מעין א - נהר כא

נהר כא - בירידת השכינה והנשמה בזה העולם השפל:

ידוע הוא כי אין האדם כסדר הנמצאים בהשתלשלות, ר"ל שאינו במקום הראוי לו כפי השתלשלות המדריגות, מה שלא קרה כן לכל הנמצאים, כי כולם נמצאו במקום הראוי להם, אמנם האדם אינו במקום הראוי לו כי סדר המדריגות בסוד השתלשלותם מעילה לעלול כן מתחייב היות נשמת האדם מתחת כסא הכבוד, ורוחו בעולם המלאכים, ונפשו במקום הראוי לו, אמנם כן לסיבה ידועה להשי"ת נתגרשה ממקום בריאתה וממקום עילותיה הראוי, וירדה חלקיה אל מקום שפל המדרגות כולם והיא מגורשת ממקום מנוחתה, וזה מה שאמרו רז"ל כי הנשמה היא במאסר בגוף, וסדרו אנשי כנה"ג בתפלת אלה"י נשמה ואתה משמרה בקרבי, כי הש"י משמרה תוך המאסר הזה כי אינה מקומה והוא חוץ למקומה כנזכר:

ודבר זה יגרום לו מיעוט השפעה וההשגחה, והמשל בזה כאשר רצון הבורא יתברך להעניש מלאך על ענין ידוע כמו שדרשו רז"ל בפסוק ובמלאכיו ישים תהלה, ומבלי ספק הוא כאשר יגורש ממקום הראוי לו לפי סדר השתלשלותו הוא לו גלות, והיינו הכרת הנפש כנודע, וזהו ענין סמא"ל שהיה תחלה קדוש ומרד והורידו הקב"ה מקדושתו ונכרת ממקומו ואין לו מקומו הראוי רק שנכרת ונדחה ממקומו כנודע, ודבר זה פשוט הוא. ומזה נקיש אל הנר"ן שהם תמיד מגורשים ממקום הראוי להם, וכמה מגיע להם צער להיות נכרתים ממקום מנוחתם אל המדור הזה התחתון, עד שמטעם זה אמרו רז"ל נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא להיות חוץ ממקום מנוחתה הנזכר, נוסף היות דבר זה להויה זו ר"ל הויות הנשמה דומה מה שלא עשה כן הקב"ה לכל שאר הנמצאים, והנה בזה נמצא ממש אל חלק האצילות דבר פלא לא יכילהו רעיון והוא מוכרח מצד עצמו, וזהו היות השכינה נמצאת במקדש כמש"ה וכבוד ה' מלא את המשכן, וכבר נתבאר בזוהר כמה כחות עולמות שכרה השכינה להיות למטה לשכון במשכן, ואין ספק שאינה בכמה עולמות ממש והיא מתגרשת משם לרדת למטה השכינה וצמצמה עצמה בין בדי ארון על כנפי הכרובים, כדכתיב השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וגו':

וכמו שמצינו אל הנשמות כן הענין אצל השכינה שנתגרשה וירדה ממקומה לדור בתחתונים חוץ למקומה, אמנם כן שאין ענייניהם שוה לגמרי, והוא כי השכינה קודם היותה בגלות היה אפשר לעלות למקומה וישאר העולם ריקם כתחלה, ועד על זה שבחטא אדם הראשון נסתלקה השכינה למעלה, וכן על ידי הרשעים היתה מסתלקת, משא"כ לנשמה שבע"כ היא במאסר הגוף עד הגעת זמן הקצוב אליה שתצא ממאסרה, אמנם יש עת שלא חזרה השכינה כלל והיא במאסר עה"ז והוא מיום שירדה על הי"ב שבטים והלכה עמהם למצרים שוב לא עלתה למעלה למקומה, וכן כשגלתה עם ישראל לבבל וכמש"ה ובפשעכם שלחה אמכם וכן היא גולה עמנו בגלות זה, כי שוב לא נסתלקה השכינה ממש:

והנה להיות ענין הזה לב' בחינות אלו ר"ל לנשמות ולשכינה הוכרח למשוך עליהם שפעם וחיותם הפוך סדר המדריגות כדי למלאות חסרונה, וזה ע"י הנשמות שיעשה כל הדרכים שאפשר למשוך השכינה עליהם כדי לינק את שפעם, וזה התיקון למדה התורה לבני ישראל בסדר עשיית המצו' והתורה והעבודה בזמנים הידועים, להיות ענין ההוא סיבה למשוך השכינה אלינו להיות חיותינו על ידה, ולא מצד השכינה בלבד אלא גם שאר מדריגות שעליה, כי עיקר השכינה היא לייחדה עם המדריגות שעליה כי חיות הנשמה מן השכינה נקשרה עם המדריגות העליונות, וכן ג"כ השכינה השתלשלה להמשיך אליה כל מדריגות עליונות להשלים עניינה אחר שהיא מגורשת מסדר השתלשלותה, ומכ"ש כי היות הדבר צריך אל החיות והשפע להיות נקשר העלול מן העילה תמיד ע"כ צריך שהתעוררת העולם הזה לא יחסר ולא יעדר לעולם, כ"א יעדר אפילו שעה א' יחזור עולם לתהו ובוהו, וכל עילה תעלה למקומה הרמתה ותשאר השכינה ח"ו בלי יחוד ויעדר מהנשמות שפעם וחיותם, ואמנם הטעם לענינים האלו ר"ל לנשמות ולשכינה היות לכאורה משפטם יוצא ממרכז הצדק שגורשו ממנוחתם, וזה הוא כדי שיהיו כל העולמות שוים העולם התחתון כמו העולם העליון כדי שיהיה עולם התחתון נמצא לפני אלה"ים לעולם, וזה ע"י שירדו למטה הנשמות ותרד השכינה אליהם, והם ישתדלו בקישור העולמות אשר אצולים עמהם ואז ישב העולם לפני אלה"ים, ואנחנו בהיותינו למטה נדבקים בה' כמש"ה ואתם הדבקים בה' אלה"יכם חיים כלכם היום ממש למטה. וזמש"ל:

Sign Up For The Latest Inspiration 

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.